DESA

Staro slavenosrpsko ime. Izvodi poreklo od stare reči “des” u starom značenju “sreća”. Reč “des” je odavno nestala iz upotrebe a danas je ostala samo njena složenica “udes”. U početku je bilo muško a danas isključivo žensko ime. Od ovog imena izvedeno je ime Desanka.

DORIS

Zapadno ime Doris. Potiče iz grčkog “Doros”, u vezi sa Doridom, helenskom boginjom mora, a izvornog porekla iz “doron” u značenju “dar, poklon”.

DALIBOR

Staroslavensko i češko ime. Složeno je od osnova sa značenjem “daleka” + “borba”. Od ovog imena izvedena su imena Daliborka, Daliborko i Daša.

DUŠAN

Starosrpsko priželjkivano ime. Izvodi poreklo od osnove istog korena koji je u imenicama “duh” i “duša” ili od naziva praznika Duhovi. Sinonim je dobrote i lepote. U prošlosti je izražavalo roditeljsku želju i interes da dete dugo živi. Jedan od prvih, a moždsa i prvi nosilaca imena bio je car Dušan iz loze Nemanjića za […]

DESIMIR

Staro slavenosrpsko ime. Nastalo je od osnova sa značenjem stare reči “des” (desiti se sreća) + “mir”. Od ovog imena izvedeno je ime Desimirka.

DOROTEJ – DOROTEJA

Srpsko, hrišćansko nasleđe. Ime Dorotej potiče iz grčkog “Dorotheos”: “doron” u značenju “dar, poklon” + “theos” u značenju “Bog”

DAMIR

Domaća narodna tvorevina. Složeno je od slovenskih osnova sa značenjem “dati (davati)” + “mir”. Može biti varijanta turskog imena Demir u značenju “gvozen, železni”.

DESPOT – DESPINA

Domaća narodna tvorevina. Izvodi poreklo iz grčkog “despotes, despoina” u značenju “gospodar, gospodarica”. Despot je naziv vladara Srbije posle Kosovske bitke. Od ovih imena izvedena su imena Despa i Despota.

DOSTANA

Starosrpsko ime zaštitnog karaktera. Izvodi poreklo od osnove korena “dosta(ti)”. U prošlosti kada se još verovalo da reč ima dejstvo i moć magije, nadevalo se detetu u funkciji zaustavljanja daljeg rađanja u porodici gde je već bilo dovoljno dece.

DAMJAN

Srpsko, hrišćansko nasleđe. Potiče iz grčkog “Damianos” u značenju “krotitelj, pobednik. U hrišćanskoj religiji ime je “svetog vrača”. U raznim varijantama rasprostranjeno je širom hrišćanskog sveta. Kalendarsko je ime. Od ovog imena izvedena su imena Damjana, Damjanka, Damljan, Damnjan i Damnjanka.

192.168.1.1